Nawigacja

Książki – Białystok

Między systemami. Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku

Między systemami. Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku, red. Marcin Markiewicz i Anna Pyżewska, Białystok 2014, 205 s. (Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, t. 21; Studia i materiały)

Niniejsze wydawnictwo stanowi przyczynek do opisu przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w Polsce północno-wschodniej w schyłkowym okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań wyborów z 4 czerwca 1989 r. Ramy geograficzne niniejszej pracy to dawne – sprzed reformy administracyjnej w 1999 r. – województwa: białostockie, łomżyńskie, suwalskie i olsztyńskie. Chronologiczną osią rozważań większości autorów jest rok 1989. Należy jednak zaznaczyć, że niektórzy (P. Ukielski, R. Oryszczyszyn) podjęli się niełatwej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych i politycznych przełomu XX i XXI w., wychodząc tym samym poza datę sygnalizowaną w tytule książki. (…) Prezentowany zbiór studiów nie wyczerpuje tytułowej problematyki. Regionalny wymiar wydarzeń 1989 r. w Polsce północno-wschodniej niewątpliwie wymaga dalszych, pogłębionych badań, a wiele zagadnień ciągle nie doczekało się naukowego opracowania. Większość tekstów ma – jak zwykle w tego rodzaju wydawnictwach – charakter przyczynkarski, co nie umniejsza ich waloru poznawczego. Książka dostarcza bowiem wielu nowych informacji na temat lokalnych uwarunkowań transformacji ustrojowej nie tylko w perspektywie historycznej, ale również politologicznej i socjologicznej.

 Ze wstępu Marcina Markiewicza i Anny Pyżewskiej

SPIS TREŚCI

Wstęp
Wykaz skrótów
Paweł Ukielski – Transformacja ustrojowa w Polsce i państwach wyszehradzkich po 1989 r. Szkic porównawczy
Jan Kofman – Okrągły Stół – preliminaria III RP
Tomasz Danilecki – NSZZ „Solidarność" i opozycja demokratyczna w województwie białostockim u schyłku lat osiemdziesiątych XX w.
Marek Kietliński – Postawy władzy i opozycji w województwie białostockim wobec wyborów kontraktowych 1989 r.
Krzysztof Sychowicz – Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce północno-wschodniej (województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie) u progu przemian demokratycznych (1988–1989)
Piotr Kardela – Olsztyńska Służba Bezpieczeństwa wobec wyborów parlamentarnych 1989 r.
Paweł Piotr Warot – Czerwiec 1989 r. w lokalnej prasie partyjnej Olsztyna
Ryszard Tomkiewicz – Przemiany polskiej codzienności przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Olsztynie)
Radosław Oryszczyszyn – Postawy i sympatie polityczne mieszkańców Polski północno-wschodniej po 1989 r.
Indeks osób

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry