Nawigacja

Książki – Białystok

Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie [zbiór dokumentów]

Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie [zbiór dokumentów], wybór i opracowanie Tomasz Danilecki, Marek Kietliński, Białystok 2011, wydanie II uzupełnione, 227 s. (Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 1)

Pierwsze wydanie niniejszej książki, które ukazało się w 2006 r., zostało sfinansowane przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Cały nakład został rozdysponowany wśród działaczy związku, a książka nigdy nie znalazła się na półkach księgarskich. Jej drugie wydanie zostało poprzedzone nowym, merytorycznym wstępem, zawierającym najnowsze ustalenia dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na Białostocczyźnie i jego przebiegu.

Na tom „Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie” składają się 62 dokumenty, wytworzone między 1 grudnia 1981 r., a 1 lipca 1983 r. Wszystkie, poza jednym, nie były publikowane z pełnym aparatem naukowym, a większość z nich jest prezentowana po raz pierwszy. Niektóre dokumenty były w niewielkim zakresie wykorzystywane bądź opisywane przez historyków. Celem publikacji jest szeroka prezentacja źródeł pisanych, dokumentujących działania rożnych ośrodków władzy w czasie stanu wojennego: PZPR, Wojewódzkiego Komitetu Obrony, Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego oraz Służby Bezpieczeństwa z jednej strony i podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok – z drugiej. Dokumenty operacyjne wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa (akta spraw operacyjnego rozpracowania, protokoły z narad wydziałów i grup operacyjnych, notatki) pochodzą z Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, zaś materiały PZPR (protokoły z posiedzeń Egzekutyw KW i KM PZPR, Sekretariatu KW PZPR), Wojewódzkiego Komitetu Obrony (protokoły posiedzeń) i Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (notatki i sprawozdania ze spotkań), przechowywane są w Archiwum Państwowym. Trzy dokumenty programowe, wytworzone przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w 1982 r., pochodzą z „Biuletynu Informacyjnego Regionu Białystok NSZZ »Solidarność«”. Dokumenty prezentowane są w układzie chronologicznym. Publikacja skierowana jest do historyków oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Spis treści
Wstęp do wydania II
Wstęp
Nota edytorska
Wykaz skrótów
Dokumenty
Indeks osób
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry