Nawigacja

Aktualności

Wykaz konferencji naukowych organizowanych jesienią 2022 r. przez białostocki Oddział IPN i Delegaturę IPN w Olsztynie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach naukowych organizowanych przez Oddział IPN w Białymstoku i Delegaturę IPN w Olsztynie. 

Białystok, 15–16 września 2022 - Ogólnopolska konferencja naukowa: „Między propagandą sukcesu a krachem gospodarczym. Polska dekady Gierka (1970–1980) w ujęciu regionalnym”;
Olsztyn, 28–29 września 2022 - Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski”;
Białystok, 18–19 października 2022 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wygnańcy, tułacze – trudne powroty 1944–1989”. 

1. Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Między propagandą sukcesu a krachem gospodarczym. Polska dekady Gierka (1970–1980) w ujęciu regionalnym”, która odbędzie się w dniach 15–16 września 2022 r. w Białymstoku.

Celem konferencji jest przedstawienie i systematyzacja najnowszych wyników badań nad szeroko rozumianą polityką władz PRL w latach 1970–1980 ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych uwarunkowań. Proponowana perspektywa badawcza powinna umożliwić przedstawienie rozmaitych aspektów polityki centralnych władz partyjnych i państwowych wobec regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ośrodków politycznych i gospodarczych. Szczególnie interesująca wydaje się analiza recepcji centralnych dyrektyw politycznych i gospodarczych na lokalnym gruncie oraz próba wskazania podobieństw i różnic na tym polu w poszczególnych częściach kraju. Ważnym polem naukowych dociekań winne być również konflikty społeczne w omawianym okresie i sposoby ich rozwiązywania przez lokalne ośrodki władzy. Organizatorów interesują zarówno wystąpienia dotyczące polityki i gospodarki, jak również kultury, propagandy, życia religijnego oraz postaw społecznych. Nieodłącznym elementem związanym z tą tematyką jest również działalność aparatu represji.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Polityka KC PZPR wobec poszczególnych regionów kraju;
 • Funkcjonowanie wojewódzkich, powiatowych (gminnych) komitetów PZPR;
 • Interakcje (napięcia, konflikty) między centralnym i lokalnym aparatem władzy;
 • Funkcjonowanie aparatu administracyjnego na poziomie województw, powiatów i gmin;
 • Relacje między władzami partyjnymi i administracyjnymi na gruncie lokalnym;
 • Wpływ reformy administracyjnej w 1975 r. na funkcjonowanie lokalnej polityki, administracji i gospodarki;
 • Stosunki między PZPR a partiami satelickimi w wymiarze regionalnym;
 • Stosunki między władzą a społeczeństwem – lokalne pola konfliktu i współpracy;
 • Polityka inwestycyjna i jej wpływ na funkcjonowanie lokalnych ośrodków gospodarczych i ich mieszkańców;
 • Funkcjonowanie gospodarki na przykładzie konkretnych fabryk i zakładów pracy;
 • Recepcja zachodnich wzorców obyczajowości na prowincji;
 • Stosunki Państwo-Kościół – pola konfliktów w małych miejscowościach;
 • Kultura i nauka poza głównymi ośrodkami;
 • Działalność aparatu propagandowego.

Wymienione obszary tematyczne należy traktować jako propozycje i nie zamykają one listy zagadnień, które mogą zostać przedstawione podczas konferencji. Organizatorom zależy, aby katalog poruszanych zagadnień był jak najszerszy również pod względem geograficznym, co umożliwi stworzenie publikacji o charakterze komparatystycznym. Z tego powodu zachęcamy do udziału w konferencji naukowców z jak największej liczby ośrodków badawczych.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą proszeni o dostarczenie w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą do 31 maja 2022 r.

Lista referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas konferencji zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

Dr Marcin Markiewicz

marcin.markiewicz@ipn.gov.pl

Jerzy Autuchiewicz

jerzy.autuchiewicz@ipn.gov.pl

Tel.: 085 664 57 84

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/nauka/konferencje-naukowe/160673,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Miedzy-propaganda-sukcesu-a-kra.html

 

 

2. Oddział IPN w Białymstoku – Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski”, która odbędzie się w dniach 28–29 września 2022 r. (środa-czwartek) w Olsztynie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z różnorodnością polskiej publicystyki politycznej odnoszącej się do zjawiska sowietyzacji pojałtańskiej Polski. Zależy nam na ukazaniu form i treści piśmiennictwa politycznego dotyczącego powojennej Polski.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • stan badań nad problematyką publicystyki politycznej dotyczącej pojałtańskiej Polski
 • ukazanie różnorodności piśmiennictwa dotyczącego sowietyzacji pojałtańskiej Polski
 • reakcje polskich pisarzy politycznych i ich ocena wydarzeń w powojennej Polsce
 • biografie/sylwetki polskich publicystów
 • analiza prac polskich publicystów/pisarzy
 • polscy publicyści/pisarze a „świat zachodni”
 • próba odpowiedzi na pytanie czy antykomunistyczna publicystyka  wychodząca na uchodźstwie miała międzynarodowy rezonans czy było skanalizowana tylko na polskiego odbiorcę i tworzona ku pokrzepieniu serc

Termin konferencji: 28–29 września 2022 r.

Miejsce konferencji: Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin zgłoszenia: do 26 czerwca 2022 r.

Wraz ze zgłoszeniem proszę o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję:

dr Marcin Płotek
Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie

tel. 89 521 48 06

marcin.plotek@ipn.gov.pl

Kontakt:

Krzysztof Kierski
Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie

tel. 89 521 48 06

krzysztof.kierski@ipn.gov.pl

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/nauka/konferencje-naukowe/164729,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Na-wojnie-z-komunizmem-Literaci.html

 

 

3. Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej losom emigrantów wracających do powojennej, zniewolonej przez komunistów Polski- Białystok, 25-26 października 2022 (zmiana terminu względem plakatu).

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie tematyką emigracji Polaków w XX w., powiększa się grono badaczy oraz liczba publikacji. Odnoszą się one jednak głównie do sytuacji emigrantów poza granicami kraju, powodów, które skłoniły ich do pozostania na obczyźnie, podejmowanych  tam aktywności itp. Stosunkowo niewiele wiadomo o losach tych, którzy zdecydowali się na powrót do komunistycznej Polski. Sądzi się, że pewną część z nich spotkały represje, zwłaszcza, gdy nie chcieli poprzeć nowych, narzuconych Polsce władz. Ale jak liczna była to grupa? Niektórzy wiązali nadzieję na powrót do dawnego, przedwojennego życia, ale czy było to możliwe? Czy doświadczenie wolności (emigracja „zachodnia”) lub zniewolenia (emigracja lub deportacje „wschodnie”), którego doświadczyli na emigracji, miało wpływ na przyjmowane postawy w kraju? Czy byli emigranci stanowili jakąś zauważalną część powojennej opozycji antykomunistycznej? Lub odwrotnie – mieli swój istotny udział w budowaniu aparatu państwowego i partyjnego Polski „ludowej”? To tylko niektóre pytania, które pojawiają w się w kontekście trudnych powrotów z emigracji. Zadaniem zaproponowanej konferencji będzie próba podsumowania stanu badań w tym zakresie oraz sformułowania najpilniejszych postulatów badawczych.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Specyfika losów byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 • Byli emigranci w opozycji antykomunistycznej
 • Byli emigranci w strukturach partyjnych (związanych z obozem władzy jak i opozycyjnych)
 • Represje aparatu bezpieczeństwa wobec byłych emigrantów
 • Biografie emigrantów
 • Powroty emigrantów politycznych, „internowanych-emigrantów”
 • Propaganda PRL wobec reemigrantów
 • Decyzje o powrocie do kraju – przyczyny, konsekwencje
 • Współpraca z organizacjami polonijnymi

Wymienione obszary tematyczne są tylko wskazówkami, zapraszamy do udziału także z referatami pokrewnymi, gdyż jednym z celów konferencji jest przygotowanie publikacji, która w możliwie szerokim spojrzeniu podejmie próbę przybliżenia miejsca powojennej emigracji w rzeczywistości Polski „ludowej”.

Prelegentów będziemy prosili o dostarczenie w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji artykułów napisanych zgodnie z wymogami instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń udziału w konferencji do 30 września 2022 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adresy:

 1. Marek Kozak, tel. 85 664 57 84, mail:  marek.kozak@ipn.gov.pl
 2. Jarosław Wasilewski, tel. 85 664 57 79, mail:  jaroslaw.wasilewski@ipn.gov.pl

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/nauka/konferencje-naukowe/165215,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-Wygnancy-tulacze-trudne-powroty.html

 • Wykaz konferencji naukowych organizowanych jesienią 2022 r. przez białostocki Oddział IPN i Delegaturę IPN w Olsztynie
do góry