Nawigacja

Aktualności

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego – Białystok, 9 grudnia 2016

Pamiątkowe medale „Chwała Niepokornym” dla działaczy opozycji, osób wspierających i historyków

Modlitwą za dusze Ofiar stanu wojennego rozpoczęły się białostockie obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uroczystości zostały zorganizowane przez Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych przy współpracy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Oddziału IPN w Białymstoku. Intencją organizatorów było także zgromadzenie przy tej okazji dawnych działaczy opozycji solidarnościowej, w tym zwłaszcza tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w żaden sposób uhonorowani: osób udzielających schronienia ukrywającym się, organizatorów pomocy charytatywnej, druku, kolportażu czy zbiórek pieniędzy na podziemną działalność, a także grona duchownych, którzy przed laty wspierali opozycję. Osoby te zostały uhonorowane odznakami pamiątkowymi „Chwała Niepokornym”, które wręczyli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk. Jako pierwszemu, odznakę przyznano JE abp. Edwardowi Ozorowskiemu, metropolicie białostockiemu. Wśród uhonorowanych znalazł się Tomasz Piotrowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, w stanie wojennym dziennikarz Polskiego Radia, internowany, a następnie emigrant polityczny i pracownik Radia Wolna Europa. Uhonorowano także historyków piszących o dziejach białostockiej opozycji solidarnościowej, m.in. Tomasza Danileckiego z białostockiego Oddziału IPN, autora i redaktora publikacji poświęconych tej tematyce. Z kolei w dowód uznania dla wsparcia udzielanego Klubowi WIR i innym organizacjom kombatanckim, „Medal XXXV–lecia Solidarności” otrzymali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Dyrektor Oddziału IPN Barbara Bojaryn-Kazberuk.

W swoich wystąpieniach działacze dawnej opozycji akcentowali potrzebę jedności nie tylko we własnym środowisku, ale także całego społeczeństwa. Wzruszającym akcentem spotkania było wspólne śpiewanie piosenek stanu wojennego.

Fot. Władysław Tokarski

do góry