Nawigacja

Aktualności

Pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zapalili znicze na grobach bohaterów "Solidarności"

W środę, 13 grudnia przeżywamy 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku złożyli wieńce i zapalili znicze na znajdujących się w Białymstoku i w Suwałkach grobach bohaterów opozycji antykomunistycznej lat 80.

W czasie stanu wojennego oraz w następującym po nim okresie członkowie NSZZ ,,Solidarność” oraz innych organizacji niepodległościowych narażeni byli na zwolnienie z pracy, internowanie, areszt, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wielu bohaterów tamtych lat przypłaciło swoją niezłomną postawę zdrowiem i życiem. Poniżej prezentujemy biogramy członków opozycji antykomunistycznej, których groby nawiedziliśmy:

Gizela Czarnecka (14.12.1939 – 19.08.2020)

W roku 1980 włączyła się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Kontynuowała działalność niepodległościową podczas stanu wojennego. W najtrudniejszym okresie była podporą wydawanego na szczeblu Regionu Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność”, przygotowywała matryce do druku w „obstawie” swoich dwóch nieletnich wówczas synów. W 1989 roku włączyła się w przygotowania „częściowo wolnych” wyborów do Sejmu i Senatu protokołując posiedzenia Komitetu Obywatelskiego Ziemi Białostockiej.

Krzysztof Florczykowski (12.12.1953 – 27.01.2018)

Od 1976 roku funkcjonariusz KWMO w Białymstoku. W 1981 r. aktywnie zaangażował się w tworzenie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Za swoją działalność został w dniu 31 lipca 1981 r. zwolniony ze służby. W dniach 12 - 13 grudnia 1981 roku brał udział w proteście głodowym funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej. Współpracował z działaczami Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białymstoku. W dniu 14 grudnia 1981 roku został internowany. Był przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Białymstoku i w Suwałkach. 21 stycznia 1982 r. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem przekazania Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” materiałów KWMO w Białymstoku. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 maja 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny.

Jerzy Korolkiewicz (29.03.1948 – 02.12.1995)

Od września 1980 roku członek NSZZ „Solidarność” w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch w Białymstoku. W 1981 roku był współzałożycielem Białostockiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od grudnia 1981 roku działał w podziemnych strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. 28 sierpnia 1985 roku został aresztowany pod zarzutem kolportażu podziemnych wydawnictw. Zwolniony z aresztu 29 października 1985 roku. W latach 1982-1989 był redaktorem, autorem, drukarzem i kolporterem „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru Białystok. W latach 1985-1989 współorganizował Msze Święte za Ojczyznę, a także manifestacje KPN związane z rocznicami patriotycznymi.

Stanisław Litwinowicz (03.03.1947 – 12.07.2020)

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni II w Białymstoku. Po 13 grudnia 1981 roku kontynuował działalność związkową. Był zaangażowany w wydawanie i rozpowszechnianie niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” oraz w wydawanie innych białostockich pism podziemnych, m.in. „Nasz Głos”, „Opornik”. 18 sierpnia 1982 roku aresztowany pod zarzutem druku i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Zwolniony z aresztu 1 lutego 1983 r. 4 sierpnia 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego umorzył postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii.

Weronika Merecka (16.02.1931 - 26.08.2023)

Działaczka ,,Solidarności” od września 1980 roku. Członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego ,,Solidarność” w Suwałkach. Wchodziła w skład redakcji ,,Biuletynu Informacyjnego”. Internowana 15 grudnia 1981 roku. Była przetrzymywana w Ośrodkach Odosobnienia w Suwałkach, Białymstoku i w Gołdapi. Została zwolniona z internowania 22 stycznia 1982 roku. Kontynuowała działalność konspiracyjną angażując się między innymi w kolportaż wydawnictwa podziemnych oraz zbieranie składek dla rodzin represjonowanych.

Michał Pietkiewicz (06.05.1917 – 19.10.1988)

Weteran wojny obronnej 1939 r. W pierwszych latach powojennych nauczyciel, szykanowany za nauczanie prawdy o historii Polski. Współzałożyciel białostockiej „Solidarności”, w 1980 r. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego związku. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Solidarności” i Fundacji Sztandaru Zarządu Regionu. Internowany od 13 grudnia 1981 do 3 lutego 1982 r. Przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Białymstoku, w Suwałkach oraz w Darłówku. 12 września 1986 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń w Łapach grzywną za niesienie wieńca z napisem na szarfie: „Przyjaciele, Solidarność Białystok” podczas pogrzebu działacza „Solidarności”.

Krzysztof Jakub Putra (04.07.1957 – 10.04.2010)

Jako pracownik Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku był działaczem Komitetu Zakładowego NSZZ ,,Solidarność”. Poseł na Sejm X, I i VI kadencji. Wicemarszałek Senatu VI kadencji. Wicemarszałek Sejmu VI kadencji. Zginął w katastrofie smoleńskiej.

Andrzej Radzicki (11.04.1952 – 12.02.2012)

Jeden z inicjatorów założenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizonu Białystok, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Został zwolniony ze służby w MO 31 lipca 1981 roku. Został internowany 14 grudnia 1981 roku. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i w Suwałkach. 21 stycznia 1982 roku został tymczasowo aresztowany pod zarzutem przekazania Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” materiałów KWMO w Białymstoku. 20 maja 1982 roku wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Aleksander Seredyński (01.10.1923 – 21.01.2001)

Jeden z założycieli oświatowej NSZZ ,,Solidarność” w Suwałkach. Podejmował się organizacji obchodów świąt i rocznic patriotycznych. Po ogłoszeniu stanu wojennego współorganizował spotkanie działaczy opozycji w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Internowany od 15 grudnia 1981 roku. Przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Suwałkach i Darłówku. Zwolniony z internowania 7 lipca 1982 roku. Kontynuował działalność opozycyjną. Gościł w swoim domu działaczy podziemnej ,,Solidarności”. Kolportował wydawnictwa podziemne oraz współorganizował Msze Święte w intencji Ojczyzny.

Janusz Smaczny (24.07.1952 – 03.08.2020)

W 1980 roku wziął udział w powołaniu Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Białostockiej, gdzie objął funkcję przewodniczącego. Był delegowany na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Koordynator strajków na Politechnice Białostockiej. Od 1 września 1981 roku pracował w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” jako plastyk-dekorator. Jesienią 1981 roku został przewodniczącym Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej. Od 23 listopada do 12 grudnia 1981 roku stał na czele strajku okupacyjnego zorganizowanego przeciwko ustawie o szkolnictwie wyższym. W 1981 roku wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w okresie od 13 do 31 grudnia 1981 roku ukrywał się. Brał udział w akcji uchronienia majątku NZS. Uczestniczył w zebraniach konspiracyjnych NZS i „Solidarności”. Aktywnie angażował się w organizowanie druku i kolportażu wydawnictw podziemnych. 31 grudnia 1981 roku zorganizował akcję rozwieszania ulotek i plakatów w różnych punktach Białegostoku. Od połowy lat 80. kontynuował działalność w Konfederacji Polski Niepodległej.

Leopold Stawecki (18.12.1927 – 15.01.2018)

Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym Białystok. Był członkiem białostockiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Białystok oraz członkiem Prezydium Zarządu Regionu oraz na I Krajowy Zjazd Delegatów. W okresie od 13 grudnia 1981 roku do 31 marca 1982 roku był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Białymstoku i w Suwałkach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Aktywnie uczestniczył w akcji organizowania pomocy osobom represjonowanym. Angażował się w wydawanie pisma Związku „Solidarność” Rolników Indywidualnych „Goniec Wojenny”, a w latach 1984-1986 był współwydawcą pisma „Jutrzenka”. Od 1985 roku pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Region Białystok. 21 stycznia 1987 r. został ukarany przez Kolegium do spraw Wykroczeń w Łapach za to, że podczas uroczystości pogrzebowych działacza NSZZ „Solidarność”, sędziego Tadeusza Iwaszczuka, niósł wieniec z napisem na szarfie „Przyjaciele Solidarność Białystok”. W 1989 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej.

Ksiądz Stanisław Suchowolec (13.05.1958 – 30.01.1989)

Święcenia prezbiteratu otrzymał 11 czerwca 1983 roku z rąk księdza biskupa Edwarda Kisiela, administratora apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Jako neoprezbiter skierowany do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Zaprzyjaźnił się z księdzem Jerzym Popiełuszką. Odprawiał Msze Święte w intencji zamordowanego kapłana oraz w intencji Ojczyzny. Kontynuował sprawowanie nabożeństw patriotycznych w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, do której został skierowany w 1986 roku. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zorganizowano kilka prób zamachów na jego życie. Zginął w pożarze plebanii w parafii NSM na Dojlidach. Oficjalne śledztwo zostało umorzone w czerwcu 1989 roku. Do dnia dzisiejszego okoliczności śmierci kapłana nie zostały wyjaśnione.

Tadeusz Wacław Tylenda (05.07.1937 – 08.04.2004)

Od listopada 1980 roku był członkiem NSZZ ,,Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w PKS Suwałki oraz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Suwałkach. Był również wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Region Pojezierze. Internowany 13 grudnia 1981 roku. Był przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Suwałkach i w Kwidzynie. Zwolniony z internowania 2 czerwca 1982 roku. Kontynuował działalność niepodległościową jako kolporter prasy podziemnej. Od 1985 roku był członkiem tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze. Od 1986 r. pracował w redakcji podziemnego pisma „Kres”, a od kwietnia do lipca 1989 r. był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Pojezierze NSZZ „Solidarność”.

 

 

  • Pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zapalili znicze na grobach bohaterów "Solidarności"
  • Pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zapalili znicze na grobach bohaterów "Solidarności"
  • Pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zapalili znicze na grobach bohaterów "Solidarności"
do góry