Nawigacja

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku - na CV czekamy do 31 marca 2023

 • pobrane (5)

Stanowisko: inspektor

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Miejsce pracy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • obsługa sekretariatu biura;
 • organizacja i obsługa spotkań naczelnika;
 • organizacja wyjazdów służbowych;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej systemie e-Kancelaria, prowadzenie spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt;
 • redagowanie pism urzędowych;
 • przygotowywanie informacji na temat bieżącej działalności biura;
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;
 • archiwizacja akt;
 • wsparcie zespołu w bieżących projektach;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek historia, administracja;
 • preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej, sądach, uczelniach, prokuraturze, Instytucie Pamięci Narodowej;
 • doświadczenie w realizacji zadań administracyjno-biurowych;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność wykonywania jej pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność,  kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
 1. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • praca na podobnym stanowisku;
 • znajomość systemu e-Kancelaria;
 • znajomość elektronicznego systemu ewidencji wydatków (ESEW);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • prawo jazdy kat. B.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.wrobel@ipn.gov.pl do dnia 31 marca 2023 r.

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne;
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy;
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN – KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ODDZIAŁOWYM BIURZE UPAMIĘTNIANIA WALK I MĘCZEŃSTWA W BIAŁYMSTOKU - OGŁOSZENIA O PRACĘ - Instytut Pamięci Narodowej

 

do góry