Nawigacja

Aktualności

80. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – Białystok, Suwałki, 14 lutego 2022

Z okazji przypadającej 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku reprezentowany przez dyrektora dr. hab. Piotra Kardelę i naczelnika OBBH dr. hab. Krzysztofa Sychowicza, we współpracy z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim, marszałkiem województwa Arturem Kosickim, dowódcą I Podlaskiej Brygady OT płk. Sławomirem Kocanowskim, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, zorganizował obchody upamiętniające tą największą w czasie II wojny światowej armię podziemną.

Kwiaty złożone zostały w Białymstoku pod pomnikiem AK, pod tablicą na budynku kina Ton dedykowaną żołnierzom podziemia niepodległościowego – ofiarom komunistycznych mordów sądowych, a także pod tablicą upamiętniającą komendanta białostockich struktur ZWZ-AK i AKO gen. bryg. Władysława Liniarskiego. W uroczystości udział wzięli wspólnie z organizatorami: reprezentant senatora RP Mariusza Gromko, dowódca 18. Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Grzegorz Konopko, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacek Tarnowski, przedstawiciele Klubu Więzionych i Represjonowanych, Podlaski Kurator Oświaty, delegacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej Barbara Stymińska-Zdanewicz, harcerze, Związek Piłsudczyków, przedstawiciele Koła 42. Pułku Piechoty, Związek Inwalidów Wojennych i inni reprezentanci organizacji kombatanckich. 

Kolejnym punktem białostockich uroczystości było otwarcie w centrum miasta wystawy IPN „Władysław Liniarski – Mścisław”. Uroczystość prowadziła Magdalena Dzienis-Todorczuk z OBEN. Etos AK przybliżył podczas otwarcia wystawy dyrektor IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela. Głos zabrali również: arcybiskup białostocki gen. bryg. WP Józef Guzdek, pełniący uprzednio funkcję biskupa polowego WP oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Z tematyką ekspozycji zapoznała zebranych autorka wystawy Karolina Dobek z OBEN IPN.

 

 

Delegacja pracowników białostockiego Oddziału IPN  zapaliła również znicze pod tablicą por. Zbigniewa Rećki „Trzynastki” i pod pomnikiem upamiętniającym Jadwigę Dziekońską „Jadzię”.

Warto dodać, że edukator białostockiego IPN Radosław Wnorowski przygotował wystawę biograficzną o gen. Michale Tokarzewskim-Karaszewiczu, której część paneli w ramach obchodów 80. rocznicy AK weszła w skład wystawy centralnej IPN o AK prezentowanej w dniu obchodów w Krakowie.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/159427,Michal-Tokarzewski-Karaszewicz.html

W ramach obchodów 80. rocznicy przemianowania ZWZ na AK, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej przy współpracy z Oddziałowym Biurem Badań Historycznych przygotowało krótki film traktujący o Armii Krajowej, w tym również o jej działaniach na Białostocczyźnie.

https://fb.watch/bfonCK7es3/

Natomiast w Suwałkach odbyła się uroczystość poświęcenia ufundowanego przez białostocki IPN pomnika Stanisława Wiśniewskiego „Zagłoby”, pochowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości udział wzięła rodzina śp. Stanisława Wiśniewskiego, a także poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Jarosław Kowalewski, starosta suwalski Witold Kowalewski, starosta augustowski Jarosław Szlaszyński. Białostocki IPN reprezentował naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Jarosław Schabieński.

 

 

do góry