Nawigacja

Aktualności

Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej, t. 3

  • Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej, t. 3

Kilka dni temu ukazał się kolejny, trzeci już tom Warmińsko-Mazurskich Studiów z Historii Najnowszej pod redakcją Krzysztofa Kierskiego – historyka Biura Badań Historycznych olsztyńskiej Delegatury IPN.

Trzeci tom Warmińsko-Mazurskich Studiów z Historii Najnowszej, wydawanych przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, został podzielony na dwa bloki tematyczne, które uzupełnia dział Varia. Pierwszy blok, zatytułowany Polskość Warmii i Mazur w XX wieku, otwiera artykuł Danuty Syrwid, która omówiła rolę „Gazety Olsztyńskiej” w krzewieniu i zachowaniu polskości na Warmii w latach 1886–1939. Natomiast Bogumił Wykowski przeprowadził analizę porównawczą postaw i stosunku ludności mazurskiej oraz polskojęzycznej Pasymia i okolic do sprawy polskiej w pierwszej połowie XX w. Rafał Sierchuła podjął próbę charakterystyki poznańskich korporacji akademickich w odniesieniu do zagadnienia polskości na Warmii i Mazurach w okresie II Rzeczypospolitej. Tematykę polskości Warmii i Mazur w polskich podręcznikach do historii po 1945 r. omówiła Maria Jolanta Radziszewska. Ostatni artykuł w pierwszym bloku tematycznym przygotował Mariusz Tomasz Korejwo, który scharakteryzował środowisko inteligencji autochtonicznej w Polsce ludowej. Drugi blok tematyczny pt. Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej otwiera artykuł Grzegorza Zackiewicza, który zaprezentował sylwetki działaczy Związku Związków Zawodowych w parlamencie II Rzeczypospolitej. Kolejne artykuły mają charakter faktograficzny i dotyczą sylwetek posłów i senatorów zasiadających w ławach przedwojennego polskiego parlamentu. I tak Marek Białokur zaprezentował biografię senatora Joachima Stefana Bartoszewicza, a Grzegorz Wnętrzak nakreślił biografię posła Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego ks. Jana Kantego Madeja. Meandry kariery parlamentarnej Błażeja Stolarskiego przedstawił Paweł Perzyna. Seweryn Pieniążek opisał społeczną aktywność posła Jana Pieniążka. Ostatnim tekstem tego bloku jest artykuł Jarosława Macieja Zawadzkiego, który omówił zawartość kolekcji „Senatorowie II RP”, znajdującej się w zbiorach Kancelarii Senatu. Trzeci tom Studiów zamyka dział Varia, w którym znajduje się artykuł Bogumiła Wykowskiego, prezentujący na przykładzie powiatu Szczytno działaczy ludowych w rzeczywistości politycznej lat 1945–1956.

 

 

do góry