Nawigacja

Aktualności

XII edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – zgłoszenia do 20 października 2020

Oddział IPN w Białymstoku oraz Delegatura IPN w Olsztynie zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów w XII edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać ponownie.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą do 20 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), w delegaturze IPN w Olsztynie (ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn). Dodatkowych informacji udziela Anna Piekarska, tel. (85) 6645782, mail: a.piekarska@ipn.gov.pl

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

do góry