Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie w sprawie lustracyjnej radcy prawnego

Anna Cisek
Data publikacji 25.03.2019

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, V Wydział Karny (sygnatura V K 131/17) w dniu 18 marca 2019 roku, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku, wydał orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez radcę prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Sąd orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – na okres 6 lat, a także orzekł zakaz pełnienia przez w/w funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z późniejszymi zmianami) – na okres 6 lat.

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prok. Andrzej Ostapa

do góry