Nawigacja

Komunikaty

Sąd Najwyższy oddalił kasację byłego radnego Rady Miejskiej w Michałowie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 23.10.2018

Sąd Najwyższy 9 października 2018 roku (sygnatura III KK 404/18) oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację obrońcy lustrowanego byłego radnego Rady Miejskiej w Michałowie i obciążył go kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Sąd Okręgowy w Białymstoku w orzeczeniu I instancji, wydanym 21 grudnia 2017 roku, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku stwierdził, że radny Rady Miejskiej w Michałowie złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt swojej tajnej współpracy z SB. Orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3 lat oraz dodatkowo zakaz pełnienia funkcji publicznych wskazanych w ustawie lustracyjnej – na okres 3 lat.

Orzeczenie to, zaskarżone przez obrońcę lustrowanego, zostało utrzymane w mocy 8 marca 2018 roku przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygnatura III AKa 17/18).

Konsekwencją uprawomocnienia się orzeczenia było postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z 7 maja 2018 roku, który wygasił lustrowanemu mandat radnego z uwagi na utratę przez niego prawa wybieralności.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry