Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie lustracyjnej byłej funkcjonariuszki Akademii Spraw Wewnętrznych

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.09.2018

Sąd Okręgowy w Olsztynie, II Wydział Karny (sygnatura II K 59/18) w dniu 19 września 2018 roku, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku, wydał orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez byłą kandydatkę do Rady Miejskiej Szczytna niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Sąd orzekł wobec lustrowanej utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – na okres 3 lat, a także orzekł zakaz pełnienia przez w/w funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z późniejszymi zmianami) – na okres 3 lat.

W toku postępowania ustalono, iż lustrowana w swoim oświadczeniu złożonym w 2010 roku w związku z kandydowaniem do Rady Miejskiej Szczytna pominęła fakt służby w Akademii Spraw Wewnętrznych w Wydziale Porządku Publicznego w Szczytnie.

Akademia Spraw Wewnętrznych została uznana przez ustawę z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu dokumentów organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z późniejszymi zmianami) za organ bezpieczeństwa państwa, w którym pracę lub służbę należy ujawniać w oświadczeniu lustracyjnym.

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prok. Andrzej Ostapa

do góry