Nawigacja

Inne kategorie wniosków

Archiwum IPN realizuje ponadto następujące wnioski kierowane do Prezesa IPN:

a) w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej Prezes IPN potwierdza w formie decyzji administracyjnej następujące okoliczności:
- fakt osadzenia w latach 1944-1956 bez wyroku w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski za działalność polityczną bądź religijną, związaną z walką o suwerenność i niepodległość,
- fakt odebrania dziecka rodzicom w celu poddania go eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia
.

b) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), na pisemny wniosek osoby zainteresowanej Prezes IPN potwierdza okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną.

do góry