Nawigacja

Konkursy historyczne

BIAŁYSTOK, Finał II Regionalnego Konkursu Historycznego wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 – 21 maja 2014

W dniu 21 maja 2014 r. wsiedzibie białostockiego oddziału IPN odbył się finał II Regionalnego KonkursuHistorycznego wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach wokresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947.

* * *

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, szczególnie za­interesowanych najnowszą historią Polski. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań najnow­szą historią Polski wśród uczniów, wzbogacanie wiedzy związanej z tą pro­blematyką oraz wyrobienie umiejętności dostrzegania wpływu wydarzeń rozgrywających się na świecie na sprawy polskie, rozwijanie umiejętności pracy z literaturą historycz­ną i prezentacji rezultatów własnej pracy. Nadrzędnym ce­lem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycz­nych oraz budowa poczucia tożsamości regionalnej i naro­dowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykazanie się wiedzą na temat działalności Armii Krajowej, organizacji poprzedzających jej utworzenie (SZP, ZWZ) oraz następczyń AK (organizacji NIE, Delegatury Sił Zbrojnych oraz WiN) w okresie od września 1939 r. do kwietnia 1947r., ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa podlaskiego oraz okresu od lipca 1944 do lipca 1945 r.

Konkurs ma już swoją historię: jego cztery pierwsze edy­cje, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Za­wodowego w Wysokiem Mazowieckiem, miały zasięg po­wiatowy. Organizatorem kolejnej, szóstej (a drugiej wojewódzkiej) edycji – jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej białostoc­kiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

do góry