Nawigacja

Konkursy historyczne

BIAŁYSTOK: Regionalny konkurs historyczny „Wiedzy o Armii Krajowej i jej poprzedniczkach w okresie od września 1939 do stycznia 1945”

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem ogłaszają konkurs wiedzy na temat Armii Krajowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego szczególnie zainteresowanych historią oraz wykazujących się umiejętnościami i wiedzą w zakresie najnowszej historii Polski, poszerzonymi o treści pozaprogramowe dla danego etapu edukacji.

Celem Konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań najnowszą historią Polski i wzbogacanie wiedzy związanej z tą problematyką oraz wyrobienie umiejętności dostrzegania wpływu na sprawy polskie wydarzeń rozgrywających się na świecie, rozwijanie umiejętności pracy z literaturą historyczną i prezentacji rezultatów własnej pracy, a przede wszystkim kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz budowa poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie zainteresowani proponowaną problematyką, zgłoszeni przez dyrektorów szkół. Liczba uczniów zgłoszonych do Konkursu z danej szkoły jest nieograniczona.

Zgłoszenia w formie pisemnej (załącznik nr 1) należy nadsyłać do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok do dnia  27 marca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Wiedzy o AK”.

Trzy pierwsze edycje zorganizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i miały zasięg powiatowy.

do góry